Để bảo đảm triển khai thi hành Bộ luật Lao động thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch số 4150 yêu cầu các Sở, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực, chủ động thực hiện.

Theo kế hoạch, UBND TP xác định mục đích nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND quận, huyện và cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Bộ luật Lao động để bảo đảm các quy định của Bộ luật được triển khai thực hiện trên thực tế. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Bộ luật Lao động của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và người dân.

UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động cập nhật các thông tin về pháp luật lao động nhất là các nội dung mới sửa đổi, ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động, giúp người lao động kịp thời nắm bắt được các thông tin cần thiết về quyền và nghĩa vụ của người lao động, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Người lao động làm việc trong ngành sản xuất xe hơi.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội TP, Liên đoàn Lao động TP, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, UBND quận, huyện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Lao động năm 2012. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2020.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội TP, Liên đoàn Lao động TP, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại TP HCM, Liên minh Hợp tác xã TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Hiệp hội Doanh nghiệp TP, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP (ITPC), UBND quận, huyện giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động cho người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn TP.

Trong đó, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; Thông qua cán bộ làm công tác lao động các cấp; hòa giải viên lao động, báo cáo viên pháp luật; cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ làm công tác tổ chức, nhân sự của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… Thời gian thực hiện từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2021; tổ chức thường xuyên những năm tiếp theo.

Theo offb.vn